Những nội dung mới, cốt lõi trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
In bài này Gửi mail
 

Những nội dung mới, cốt lõi trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và định hướng nhiệm vụ chiến lược đưa Việt Nam trở thành nước phát triển

Đại hội đại biểu toàn quốc (ĐBTQ) lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp. Điểm nổi bật của Đại hội XIII là không chỉ đánh giá kết quả 05 năm (2016-2020) thực hiện Nghị quyết Đại hội ĐBTQ lần thứ XII của Đảng, mà còn tổng kết 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh năm 1991), trong đó có 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); đánh giá tổng quát 35 năm tiến hành Công cuộc đổi mới đất nước, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020. Đồng thời, Đại hội không chỉ đề ra chủ trương, đường lối, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước đến năm 2025 (kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước), mà còn quyết định Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng), tầm nhìn đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập Nước). Xem file kèm theo: NDĐM_ĐH XIII.doc

 
Web xem điểm
Web mail
Thời khóa biểu
Sở giáo dục và đào tỉnh lâm đồng
Bộ giáo dục và đào tạo
Thư viện điện tử
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 124
Số lần truy cập: 1499284
Thông báo