NGHỊ QUYẾT Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy đối với công tác phát triển đảng trong đội ngũ cán bộ viên chức Trường CĐSP Đà lạt
In bài này Gửi mail
 

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

    ĐẢNG ỦY TRƯỜNG CĐSP ĐÀ LẠT              

                                                                                     Đà Lạt, ngày 10  tháng 5  năm 2013

                 Số: 81 NQ/ĐU

NGHỊ QUYẾT

Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy đối với công tác

phát triển đảng trong đội ngũ cán bộ viên chức Trường CĐSP Đà lạt

 

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 34/CT-BCT ngày 30/5/1998 của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức Đảng, đòan thể quần chúng và phát triển đảng viên trong các trường học” và thực hiện Kế họach số 17-KH/ĐU ngày 13/6/2011 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về nâng cao chất lượng TCCS đảng và đảng viên nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng ủy trường CĐSP Đà Lạt ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy đối với công tác phát triển đảng viên trong đội ngũ cán bộ viên chức trường CĐSP Đà Lạt, với những nội dung cụ thể như sau:
1. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG TRONG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NHÀ TRƯỜNG THỜI GIAN QUA.

1.1. Ưu điểm:

Trong những năm vừa qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy về công tác phát triển đảng viên trong đội ngũ cán bộ viên chức của nhà trường đã được chú trọng và đã có bước chuyển biến tích cực và hiệu quả.

Đảng uỷ đã xây dựng kế họach, nội dung lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị thông qua các mặt họat động của các chi bộ, các tổ chức đòan thể quần chúng, để lãnh đạo công tác phát triển đảng.

Trong nhiệm kỳ 2005-2010, tòan Đảng bộ đã kết nạp được 11 đảng viên là CBVC (gồm 09 giảng viên và CBQL, 02 nhân viên). Từ đầu nhiệm kỳ 2010-2015 đến nay (tính từ tháng 7/2010 đến tháng 4/2013), Đảng bộ đã kết nạp được 15 đảng viên (gồm 13 đảng viên là giảng viên và CBQL, 02 đảng viên là nhân viên).

Công tác tạo nguồn phát triển đảng hàng năm đều được Đảng ủy quan tâm, có sự đầu tư phát triển cả về số lượng và chất lượng đội ngũ cảm tình Đảng.

Với kết quả trên, công tác phát triển đảng viên trong đội ngũ cán bộ viên chức của nhà trường của Đảng bộ đã góp phần xây dựng Đảng bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức nhà trường ngày càng ổn định và phát triển.

1.2. Những hạn chế, khuyết điểm:

Tuy đã đạt được một số kết quả, nhưng nhìn chung công tác công tác phát triển đảng viên trong đội ngũ cán bộ viên chức vẫn còn nhiều hạn chế, khuyết điểm, đó là:            

Có một bộ phận không ít CBVC, trong đó có cả cán bộ viên chức giữ chức vụ CBQL chưa có động cơ phấn đấu vào đảng, có tư tưởng an phận. Cá biệt, có trường hợp khi tổ chức Đảng triển khai thủ tục hồ sơ xét kết nạp Đảng, cá nhân không khai Lý lịch theo thời gian qui định của tổ chức Đảng. Tỉ lệ đảng viên trong đội ngũ CBVC tòan trường còn thấp: 45 đảng viên/144 CBVC, chiếm 31,3%. Trong đó vẫn còn 02 đơn vị trong tình trạng “trắng” đảng viên: Phòng Khảo thí- ĐBCL, Trạm Y tế.

Xét riêng về đội ngũ CBQL từ Tổ trưởng chuyên môn trở lên: tính đến cuối tháng 4/2013, trong số 28 CBQL cấp khoa, phòng và đơn vị trực thuộc trở lên, có 08 CBQL chưa là đảng viên (chiếm 28,6%); đội ngũ CBVC là tổ trưởng chuyên môn thuộc các khoa phòng, hiện có 9/23 cán bộ Tổ trưởng chuyên môn là đảng viên (chiếm 39,1%).

1.3. Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm:

Công tác tư tưởng, bồi dưỡng nhận thức tư tưởng chính trị cho đội ngũ CBVC của Đảng bộ, các chi bộ và các tổ chức đòan thể Công đòan, Đòan Thanh niên và các tổ chức chính quyền các cấp trong nhà trường hiệu quả còn thấp.

Trong công tác bổ nhiệm cán bộ, Đảng ủy trường chưa thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, cụ thể: chưa đưa tiêu chuẩn bắt buộc phải là đảng viên mới được xem xét bổ nhiệm CBQL cấp khoa phòng và tương đương trở lên, đây là nguyên nhân quan trọng nhất, nó đã chi phối và kìm hãm công tác phát triển đảng trong đội ngũ CBVC thời gian qua tại Đảng bộ trường CĐSP Đà Lạt.

2. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG TRONG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NHÀ TRƯỜNG THỜI GIAN TỚI.

2.1. Mục tiêu chung:

Xác định công tác phát triển đảng viên trong đội ngũ cán bộ viên chức là trách nhiệm của tòan Đảng bộ, mà trực tiếp là của Đảng ủy và các chi bộ, của các tổ chức đòan thể quần chúng của nhà trường;

Tăng cường công tác phát triển đảng viên trong đội ngũ cán bộ viên chức, trọng tâm là xây dựng và thực hiện tốt kế họach công tác phát triển đảng viên trong đội ngũ cán bộ viên chức hàng năm, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 2010-2015, tỉ lệ đảng viên là CBVC chiếm ít nhất 40% đội ngũ CBVC tòan trường. Trong đó 100% CBQL cấp khoa, phòng, đơn vị trực thuộc và  70% CBVC là Tổ trưởng chuyên môn là đảng viên.

Coi trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát triển đảng viên trong đội ngũ cán bộ viên chức cả về số lượng và chất lượng, góp phần xây dựng TCCSĐ trong sạch vững mạnh.

2.2. Một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:

2.2.1. Đảng ủy, các chi bộ tiếp tục nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả hơn nữa Chỉ thị 34/CT-BCT ngày 30/5/1998 của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức Đảng, đòan thể quần chúng và phát triển đảng viên trong các trường học” và Kế họach số 17-KH/ĐU ngày 13/6/2011 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về nâng cao chất lượng TCCS đảng và đảng viên nhiệm kỳ 2010-2015.

2.2.2. Từ thực tế đội ngũ CBVC, nguồn cảm tình đảng của các đơn vị, Đảng ủy giao chỉ tiêu phát triển đảng hàng năm cho các chi bộ, để các chi bộ đưa vào kế họach lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác phát triển đảng tại chi bộ mình.

2.2.3. Đảng ủy trường thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh trong công tác bổ nhiệm cán bộ. Cụ thể: Coi tiêu chuẩn bắt buộc phải là đảng viên mới được xem xét bổ nhiệm CBQL cấp khoa phòng và tương đương trở lên.

2.2.4. Đảng ủy và các chi bộ: Chi bộ phòng Tổ chức – Thanh tra- Y tế và chi bộ các phòng Đào tạo –Khảo thí –Tài chính tập trung lãnh đạo phát triển đảng của chi bộ, để xóa tình trạng “trắng” đảng viên ở các đơn vị Phòng Khảo thí- ĐBCL và Trạm Y tế chậm nhất trước ngày 03/02/2014.

2.2.5. Các chi bộ tổ chức sinh họat Tổ cảm tình Đảng của chi bộ 3 tháng 01 lần và định kỳ nhận xét ưu khuyết điểm của từng cảm tình Đảng; tăng cường kiểm tra trách nhiệm của đảng viên của chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giúp đỡ, nhận xét và đánh giá cảm tình đảng phấn đấu.

2.2.6. Xây dựng được sự phối hợp đồng bộ giữa các tổ chức đòan thể quần chúng: Công đòan, Đòan Thanh niên và các tổ chức chính quyền cùng cấp dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Bí thư các chi bộ trong công tác phát hiện, kịp thời giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng xét công nhận cảm tình Đảng; giúp đỡ và giới thiệu những cảm tình Đảng phấn đấu tốt để tổ chức Đảng xem xét kết nạp đảng. Chú trọng phát triển đảng trong đội ngũ CBQL, nhất là CBQL cấp khoa, phòng và tương đương và trong đội ngũ giảng viên.

2.2.7. Đảng ủy, các chi bộ phải chú trọng đưa nội dung đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong đội ngũ cán bộ viên chức của đơn vị vào Nghị quyết của Đảng ủy, chi bộ hàng tháng và có biện pháp lãnh đạo thực hiện có hiệu quả. Định kỳ 6 tháng Đảng ủy đánh giá 01 lần về kết quả thực hiện của các chi bộ và của Đảng ủy.

3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

3.1. Đảng ủy, Bí thư các chi bộ có trách nhiệm tổ chức, quán triệt, phổ biến Nghị quyết này đến toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, đoàn viên là CBVC của các tổ chức đoàn thể quần chúng trong nhà trường. Các chi bộ, các tổ chức đoàn thể quần chúng (Công đòan, Đòan Thanh niên) xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện Nghị quyết này.

3.2. Đảng ủy tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết ở tất cả các chi bộ và các tổ chức đòan thể quần chúng.

3.3. Văn phòng Đảng ủy, các đồng chí trong Đảng ủy và Bí thư các chi bộ căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao để lãnh đạo việc triển khai thực hiện và theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra; định kỳ tham mưu Đảng ủy sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm và chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết này.

                                    

Nơi nhận:

- Đảng ủy khối các CQ tỉnh    (b/cáo);

- Các đ/c ĐUV           (chỉ đạo t/hiện);

- Công đòan, Đoàn TN           (t/hiện);

- Lưu VPĐU.

 

T/M BAN CHẤP HÀNH

                 PHÓ BÍ THƯ

(đã ký)

VŨ ĐÌNH SƠN

                 

 

 

 

 

women who like to cheat unfaithful spouse online
read here how to know if wife has cheated married men and affairs
read here how to know if wife has cheated married men and affairs
why do people cheat redirect will my husband cheat
married woman looking to cheat my girl friend cheated on me online
tracking software for cell phones spy cell phone app how to spy on a phone
hiv in women link does hiv cause aids
married woman wants cheat gerarprieto.com husband cheat
how to catch a cheat adventureswithtravisandpresley.com why people cheat in relationships
when women cheat why people cheat in relationships reasons wives cheat on husbands
what makes people cheat open how to tell if wife has cheated
married woman looking to cheat My girlfriend cheated on me reasons why husbands cheat
i had a dream my husband cheated on me faithwalker.org my ex cheated on me
wife cheated now what open my wife cheated on me now what do i do
what to do when husband cheats why does husbands cheat why wives cheat on husbands
i want my girlfriend to cheat on me site i want my girlfriend to cheat
my spouse cheated on me now what read so your wife cheated
girlfriend cheated on me with her ex my girlfriend cheated on me twice why do boys cheat on their girlfriends
how to cheat on your wife link married and wanting to cheat
how to cheat on your wife how to cheat your wife married and wanting to cheat
cheat on your spouse tracyawheeler.com my wife cheated now what do i do
how many women cheat on their husbands site why women cheat on men they love
my girl friend cheated on me marcandela.com how to cheat on wife
reasons why husbands cheat yodotnet.com why do women cheat with married men
all women cheat meet and cheat wife affair
coupon for free site walgreens in store coupons
free online coupons prescription drugs coupon prescription drugs discount card
walgreens print photos walgreen online coupon walgreens photo printing coupons
walgreens print photos walgreen online coupon walgreens photo printing coupons
cipro 500mg twice a day ciprofloxacin 500mg antibiotics ciprofloxacin 750 mg dosage
how to terminate a early pregnancy prostudiousa.com does medicaid cover abortions
cost for abortion go chemical abortion
price of an abortion blog.keylink.rs pregnancy after abortion
discount coupon for mobile the best coupon websites free coupons sites
keflex 250mg doxycycline pill ciprofloxacin 1000mg
prescription discount coupons blog.plazacutlery.com viagra coupons from pfizer
prescription discount coupons blog.plazacutlery.com viagra coupons from pfizer
coupon for prescription gallaghermalpractice.com discount prescriptions coupons
discount prescription drug card go viagra savings and coupons
abortion pill abortion pill abortion pill
abortion pill abortion pill abortion pill
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
lilly cialis coupons cialis coupons from manufacturer cialis free sample coupons
cialis coupon cialis coupon cialis coupon
sumatriptan side effects sumatriptan side effects sumatriptan side effects
cialis dose vs cialis dosage levels cialis dosage for ed
cialis 20 mg one film coated http://cialis20mgsuisse.com/20/mg-one-film-coated cialis 20 mg one film coated
free cialis coupon read discount on cialis
cialis online coupon click cialis free sample coupons
new prescription coupon eblogin.com cialis prescription coupon
drug coupons site drug coupon
drug coupons site drug coupon
aidadiva twodrunkmoms.com aidabella
ibuprofen salbe partickcurlingclub.co.uk ibuprofen 400
naprosyn roche open naprosyn nedir
januvia hinta go januvia annostus
buscopan wirkung buscopan hund buscopan hund
ventolin inhaler etken madde ventolin inhaler yan etkileri ventolin inhaler nedir
vibramycine n philhustead.com vibramycin dose
buscopan 10mg buscopan plus preis buscopan dragees
zithromax pret zithromax uk zithromax 500 mg
zithromax pret zithromax uk zithromax 500 mg
risperdal effets secondaires link risperdal reviews
jasmine link jasmine thompson
atarax 25 francescocutolo.it ataraxia charles ans
fluvoxamina vademecum open fluvoxamina infarmed
ceftinex fiyat yovi.info ceftinex fiyat
buscopan dosierung click buscopan dosierung
free cialis samples coupon asindia.in prescriptions coupons
cialis coupon link drug coupon card
paroxetine fk partickcurlingclub.co.uk paroxetine eg
zyrtec ingredients list zyrtec ingredients australia zyrtec ingredients wiki
free cialis coupon 2016 abcomke.sk cialis discount coupons online
cialis coupon code myvisajobs.com new prescription coupon
risperdal autisme mcmurray.biz risperdal kind
voltaren krem fiyat voltaren jel voltaren jel
kamagra forum kamagra oral jelly avis kamagra 100mg
information on abortion abraham.thesharpsystem.com abortion places
discount coupon for cialis cialis free sample coupons cialis 2015 coupon
losartan 50 mg losartan losartan jubilant
cialis prescription coupon aero-restauration-service.fr cialis coupon codes
methods of abortion pill abortion pill laws articles on abortion pill
methods of abortion pill abortion pill costs articles on abortion pill
ways to terminate an early pregnancy at home alsarayabahrain.bh how can you terminate a pregnancy
cialis free sample coupons cialis coupon code coupons prescriptions
cialis discount coupons online coupon for prescriptions cialis coupons and discounts
vermox mikor hat vermox vermox pret
vermox pret centauricom.com vermox prospect
cymbalta generico blog.dotnetnerd.dk cymbalta plm
flagyl perros flagyl perros flagyl
anti abortion facts abortion pill cost second trimester abortion
zimox per cistite zimox e sole zimox compresse
abortion procedure price of abortion pill cost of medical abortion
voltarene 50 realtycollective.com voltarene 75 mg
viagra til kvinder viagra uden recept viagra netdoktor
coupons for prescriptions prescription coupon coupons for prescriptions
cialis coupon lilly coupons prescriptions cialis coupons free
cialis free coupon cialis coupon card cialis free coupon
feldene precio feldene flash feldene ampolla
vermox sirup blog.idilbaby.com vermox sirup
abortion pill pictures abortion pills medical abortion pill
lilly cialis coupons discount coupons for prescriptions coupon prescription
flagyl vademecum flagyl v flagyl precio
clomid testosterone clomid proviron pct clomid proviron
cialis prescription coupon laziendaalimentacoes.com.br cialis trial coupon
abortion pill complications acnc.com price of abortion pill
amoxicillin nedir aldwych-international.com amoxicillin endikasyonlar
viagra viagra prodej viagra prodej
clomid cycle blog.bjorback.com clomid cycle
voltaren voltaren krem nedir voltaren patch
voltaren voltaren krem nedir voltaren patch
lamisil comprimidos lamisil spray lamisil comprimidos
vermox ibrahimbayir.com.tr vermox mikor hat
first trimester abortion pill spontaneous abortion pill cost for an abortion
when can you get an abortion pill bangzontheweb.com abortion pill side effects
how much is the abortion pill how much are abortions against abortion pill facts
what is abortion pill average abortion pill cost cytotec abortion
vermox sirup cijena mikemaloney.net vermox tablete nuspojave
lamisil pomada lamisil comprimidos lamisil pomada
prescription coupon free cialis coupon 2016 free cialis coupons
how late can you get an abortion pill should abortion pill be legal average cost of an abortion pill
information on abortion pill how to get an abortion pill facts on abortion pill
neurontin cena neurontin cena neurontin gabapentin
prescription drug coupons funtimeleisure.co.uk cialis coupon codes
prescription drugs coupons free coupon for cialis cialis coupons and discounts
what is an abortion pill late term abortion pill getting an abortion pill
pill abortion facts about abortion pill average cost of an abortion pill
vermox sirup hieple.net vermox
abortion pill articles partial birth abortion abortion pill costs
lamisil crema lamisil comprimidos lamisil pomada
coupon discount codes grocery coupon site popular coupon sites
abortion pill stories information on abortion pill price of an abortion pill
cost of medical abortion alternatives to abortion pill pro choice abortion pill
amoxicillin nedir albayraq-uae.com amoxicillin al 1000
printable coupons for cialis cialis manufacturer coupon 2016 cialis free sample coupons
manufacturer coupons for prescription drugs coupons for prescriptions prescription transfer coupon
amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin endikasyonlar amoxicillin-rnp
feldene flas feldene d feldene ampolla
medication abortion pill achi-kochi.com abortion pill debate
addyi menopause addyi addiyar newspaper
flagyl suspension blog.pragmos.it flagyl perros
clomid tapasztalatok clomid cycle clomid testosterone
free manufacturer coupons viagra.com coupons printable prescription drug coupons
vacuum aspiration side effects first trimester abortion procedure termination of pregnancy at 22 weeks
viagra charamin.jp viagra wiki
how much do abortion pill cost side effects of abortion pill pros and cons of abortion
metoprolol medicin blog.griblivet.dk metoprolol succinate
coupon discounts free online coupon codes best grocery coupon sites
information on abortion pill having an abortion early abortion pill
abortion pill against abortion pill medication abortion pill
how much is an abortion pill facts about abortion pill abortion pill cost
lamisil pomada lamisil spray lamisil para que sirve
coupon prescription manufacturer coupons for prescription drugs free cialis coupon 2016
anti abortion pill abortion pill facts what is an abortion pill
cialis savings and coupons cialis 2015 coupon cialis coupon free
i want to tell my story alsarayabahrain.bh pregnancy and abortion
teen pregnancy abortion weeks abortion medical termination of pregnancy procedure
printable coupons for cialis ainalfaras.net coupon for prescription
pro choice abortion pill information about abortion pill how much are abortions
cialis coupon card cialis manufacturer coupon printable cialis coupon
scraping of the uterus procedure hysteroscopy dilatation and curettage what is aspiration abortion
natural way to terminate pregnancy vacuum for abortion can taking birth control terminate a pregnancy
duphaston 10 mg bvandam.com duphaston i ovulacija
facts about abortion pill medical abortion pill abortion pill is wrong
amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin 1000 mg amoxicillin-rnp
amoxicillin dermani haqqinda accuton.com amoxicillin-rnp
alternatives to abortion pill britmilk.co.uk how do abortion pill work
priligy keskustelu femchoice.org priligy keskustelu
back alley abortion stories abortion clinics near me do you need parental consent to get an abortion
pregnant women abortion clinics in memphis tn medical abortion story
how can i do abortion aborting how to do an abortion
prescription discount coupons hssecurityalarms.com prescription drugs coupon
free coupon for cialis prescription coupon prescription discount coupon
abortion by aspiration abortion at 12 weeks when was abortion legalized
story of abortion abortion clinics in chicago il information about abortion
how much for abortion quotes on abortion surgical abortion
free prescription discount cards printable cialis coupon coupons for drugs
drug discount coupons discount drug coupons prescription discount coupons
cialis free coupon cialis.com coupons cialis manufacturer coupon
what is ldn medicine ldn for depression cost of naltrexone
alcohol agonist click oral naltrexone
side effects naltrexone tymejczyk.com naltrexone in canada
naltrexone alcohol side effects acamprosate does vivitrol block alcohol
naloxone and naltrexone site.cegep-rimouski.qc.ca ldn online
can naltrexone cause false positive vivitrol alcohol treatment does naltrexone cause weight loss
naltrexone food addiction low dose naltrexone pain narcan challenge
what does naltrexone feel like blog.pelagicfm.com naltrexone and pregnancy
naltrixone open vivitrol shot side effects
naltrexone side effects low dose naltrexone side effects autism how to get naltrexone out of your system
alcohol detox site once a month shot for opiate addiction
naltrexone other names peider.dk dr bihari ldn
drug implants for addicts read low dose naltrexone side effects autism
 
Web xem điểm
Web mail
Thời khóa biểu
Sở giáo dục và đào tỉnh lâm đồng
Bộ giáo dục và đào tạo
Thư viện điện tử
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 109
Số lần truy cập: 800862

Liên kết website
select