QUYẾT ĐỊNH V/v Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trường CĐSP Đà Lạt khóa VI (Nhiệm kỳ 2010 - 2015)
In bài này Gửi mail
 

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CQ TỈNH LÂM ĐỒNG       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

     ĐẢNG ỦY TRƯỜNG CĐSP ĐÀLẠT                                          

               

               Số:  53- QĐ/ĐU                                              Đà Lạt, ngày 14  tháng 11  năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành Quy chế làm việc

của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trường CĐSP Đà Lạt khóa VI

(Nhiệm kỳ 2010 - 2015)

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CĐSP ĐÀLẠT

 

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI và Quy định số 45-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng;

Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-ĐU ngày 01/10/2010 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2010 – 2015, về việc ban hành Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Qui chế làm việc của BCH Đảng bộ trường CĐSP Đà Lạt khóa VI, nhiệm kỳ 2010 – 2015;

Theo đề nghị của Văn phòng Đảng ủy,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy trường CĐSP Đà Lạt khóa VI, nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Điều 2. Qui chế này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy, các chi bộ và đảng viên căn cứ quyết định thi hành.

 

Nơi nhận:                                                           TM. BCH ĐẢNG BỘ

- Đảng ủy khối ( để b/cáo);                                                                          PHÓ BÍ THƯ

- Như Điều 3 (để thực hiện);                                                                               (đã ký)

- Lưu VP Đảng ủy.                                                                                     VŨ ĐÌNH SƠN                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN T. LÂM ĐỒNG       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

      ĐẢNG ỦY TRƯỜNG CĐSP ĐÀ LẠT

                                             Đà Lạt, ngày 14  tháng 11 năm 2012

 

QUY CHẾ

LÀM VIỆC CỦA ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY

TRƯỜNG CĐSP ĐÀ LẠT KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2010-2015

(Kèm theo Quyết định số 53-QĐ/ĐU ngày 14/11/2012 của Đảng ủy Trường Cao Đẳng Sư Phạm Đà Lạt)

--------------------------------------------------------------

 

Chương 1:

 

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY

 

Điều 1. Chức năng, nhiệm vụ của UBKT Đảng ủy

1.1. Thực hiện những công việc thuộc nhiệm vụ của UBKT được quy định trong Điều lệ Đảng, các quy định của Bộ Chính trị, của Ban Bí thư Trung ương và hướng dẫn của UBKT Đảng ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

1.2. Xây dựng và thực hiện phương hướng hoạt động, nhiệm vụ và chương trình công tác hàng năm, 6 tháng; tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo công tác của UBKT.

1.3. Tham mưu cho BCH Đảng bộ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng theo thẩm quyền; góp ý kiến về công tác cán bộ của Đảng ủy; thực hiện nhiệm vụ do BCH Đảng bộ giao; phối hợp với Văn phòng Đảng uỷ và các chi bộ trực thuộc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo quy định tại Điều lệ Đảng.

1.4. Phối hợp với Văn phòng Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc giúp Đảng ủy theo dõi việc thực hiện quy chế làm việc của BCH Đảng bộ. Kiến nghị với BCH những vấn đề cần thiết nhằm thực hiện đúng quy chế.

Điều 2. Quyền hạn của UBKT Đảng ủy

2.1. Kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng. Đảng phải tiến hành công tác kiểm tra, giám sát; tổ chức Đảng và đảng viên chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng.

        Tổ chức Đảng bao gồm: Chi bộ, Văn phòng Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ trường. Khi tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, UBKT có quyền yêu cầu các tổ chức Đảng và đảng viên thuộc Đảng bộ Trường báo cáo tình hình, cung cấp tài liệu và giải trình những vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm tra, giám sát. Các tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của UBKT.

2.2. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy làm việc theo chế độ tập thể, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ và chịu sự chỉ đạo của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối. Trong quá trình kiểm tra, giám sát, nếu phát hiện tổ chức Đảng hoặc đảng viên có những quyết định hoặc việc làm trái với Điều lệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, Nghị quyết, chỉ thị và các quy định của Đảng; thì UBKT có quyền yêu cầu tổ chức Đảng, đảng viên bãi bỏ, sửa đổi các quyết định hoặc việc làm sai trái đó và báo cáo kịp thời với cấp có thẩm quyền để được giải quyết.

2.3. Khi xem xét, kết luận, xử lý kỷ luật phải đảm bảo tính công minh, chính xác, kịp thời, đúng quy trình, quy định và chịu trách nhiệm đối với các kết luận, quyết định đó; bảo vệ những tổ chức, cá nhân làm đúng; đề nghị với tổ chức Đảng có thẩm quyền xem xét, xử lý nghiêm những trường hợp trù dập, trả thù người tố cáo, khiếu nại hoặc những trường hợp lợi dụng dân chủ để tố cáo mang tính chất bịa đặt, vu cáo, làm ảnh hưởng uy tín, danh dự của tổ chức Đảng và đảng viên.

2.4. Tham mưu cho BCH Đảng bộ giải quyết các vụ kỷ luật, khiếu nại kỷ luật Đảng thuộc thẩm quyền xử lý của BCH; tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các tổ chức Đảng trực thuộc và đảng viên có liên quan trong việc thực hiện các quyết định, kết luận, thông báo của BCH về thi hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại kỷ luật.

2.5. Được cử Uỷ viên UBKT đến các tổ chức Đảng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; được dự các cuộc họp của chi bộ, được bàn về công tác xây dựng Đảng hoặc những việc có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

2.6. Kiểm tra tài chính của Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc.

2.7. Kiểm tra hồ sơ các quần chúng ưu tú đề nghị kết nạp Đảng, các đảng viên dự bị chuyển chính thức trước khi thông qua Ban chấp hành Đảng bộ, kiểm tra hồ sơ đảng viên trước khi lưu hồ sơ đảng viên theo qui định.

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên UBKT Đảng uỷ

3.1. Uỷ viên UBKT Đảng uỷ được phân công phụ trách theo dõi một số tổ chức Đảng trực thuộc và chịu trách nhiệm chính trước UBKT Đảng uỷ về hoạt động kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi phụ trách theo đúng quy định Điều lệ Đảng.

3.2. Trực tiếp chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ do UBKT phân công; tham gia các tổ kiểm tra do Đảng uỷ hoặc UBKT Đảng uỷ quyết định thành lập.

3.3. Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; chủ động nắm tình hình, phát hiện, đề xuất biện pháp giải quyết những việc quan trọng thuộc phạm vi phụ trách.

3.4. Dự đầy đủ các kỳ họp của UBKT Đảng uỷ để xem xét, bàn bạc, kết luận và quyết định các vụ việc thuộc thẩm quyền.

3.5. Ủy viên UBKT do Hội nghị BCH Đảng bộ bầu và được Đảng ủy Khối phê chuẩn. Các chi bộ không thành lập UBKT; chỉ phân công cán bộ theo dõi công tác kiểm tra, giám sát.

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ

4.1. Chủ nhiệm UBKT chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ về toàn bộ hoạt động của UBKT Đảng uỷ; thường xuyên giữ mối quan hệ công tác với UBKT Đảng uỷ Khối; chủ trì các công việc, các cuộc họp của UBKT; đề xuất những nội dung, vấn đề cần thảo luận, giải quyết nhằm giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng; tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBKT theo quy chế này và theo Điều lệ Đảng; thực hiện các nhiệm vụ do Đảng uỷ giao.

4.2. Khi cần thiết, được Đảng ủy giao trực tiếp chỉ đạo và chủ trì một số cuộc kiểm tra; nghe báo cáo, giải trình của tổ chức Đảng hoặc đảng viên bị thi hành kỷ luật, khiếu nại kỷ luật thuộc thẩm quyền quyết định của Đảng ủy và báo cáo đầy đủ với Đảng ủy để xem xét, quyết định.

4.3. Ký một số văn bản được Đảng ủy ủy quyền, các văn bản của UBKT trình Đảng ủy, UBKT báo cáo UBKT Đảng uỷ Khối, các quyết định có liên quan đến việc kiểm tra các tổ chức Đảng cấp dưới.

4.4. Kiểm tra, đôn đốc các ủy viên UBKT Đảng ủy thực hiện tốt nhiệm vụ và quyền hạn được phân công.

 

Chương 2:

 

NGUYÊN TẮC, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA UBKT ĐẢNG ỦY

 

Điều 5. Nguyên tắc làm việc của UBKT Đảng ủy

5.1. UBKT Đảng ủy làm việc việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ Trường; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra của UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

5.2. Khi UBKT Đảng ủy tiến hành việc kiểm tra, giám sát, nếu các tổ chức Đảng và đảng viên thấy cần tham gia ý kiến, thì trao đổi với UBKT Đảng ủy, không được gây khó khăn, trở ngại cho việc kiểm tra, giám sát. Khi báo cáo Đảng ủy, UBKT phải báo cáo đầy đủ quan điểm của UBKT Đảng uỷ, ý kiến của tổ chức Đảng và đảng viên về vấn đề có liên quan, kể cả những ý kiến khác với quan điểm của UBKT Đảng ủy để Đảng uỷ xem xét, quyết định.

5.3. Các Quyết định, kết luận, thông báo của UBKT Đảng ủy về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng phải được tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên có liên quan chấp hành nghiêm túc. Trường hợp chưa thống nhất, vẫn phải chấp hành và báo cáo kịp thời với Đảng ủy để được xem xét, quyết định.

Điều 6. Chế độ làm việc của UBKT Đảng ủy

6.1. UBKT Đảng uỷ thực hiện chế độ báo cáo sơ kết, tổng kết công tác theo quy định của BCH Đảng bộ Trường và UBKT Đảng ủy Khối. UBKT họp 3 tháng một lần; khi cần thiết có thể họp bất thường. Định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 1 năm báo cáo Đảng ủy về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, về hoạt động của UBKT Đảng ủy.

6.2. Hàng năm, UBKT và các Uỷ viên UBKT Đảng ủy thực hiện tự phê bình và phê bình về chức trách, nhiệm vụ được phân công, về chấp hành quy chế làm việc.

6.3.  Trước kỳ Đại hội Đảng bộ, UBKT Đảng ủy tiến hành tổng kết hoạt động công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, kiểm điểm việc thực hiện Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy.

 

Chương 3:

 

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA UBKT ĐẢNG ỦY

 

Điều 7. Chấp hành sự chỉ đạo, hướng dẫn của UBKT Đảng ủy Khối

Mọi hoạt động của UBKT Đảng ủy đều theo hướng dẫn và sự chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của UBKT Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. UBKT Đảng uỷ có trách nhiệm chấp hành chế độ báo cáo lên UBKT Đảng ủy Khối.

Điều 8. Chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy

BCH Đảng bộ Trường trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động của UBKT Đảng ủy. Đảng uỷ phân công đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy trực tiếp chỉ đạo UBKT.

Điều 9. Mối quan hệ giữa UBKT Đảng ủy với Văn phòng Đảng ủy

        UBKT Đảng ủy phối hợp với Văn phòng Đảng uỷ trong việc thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của mình. Thường xuyên trao đổi thông tin với nhau để cùng làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy.

 

Chương 4:

 

CHẤP HÀNH QUY CHẾ

 

Điều 10. UBKT Đảng ủy, các tổ chức Đảng và đảng viên thuộc Đảng bộ Trường CĐSP Đà Lạt có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này.

UBKT Đảng ủy căn cứ nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Đảng, Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ và Quy chế này để chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện.

Bí thư các chi bộ trực thuộc căn cứ vào Điều lệ Đảng, Quy chế làm việc của Đảng uỷ và Quy chế này để chủ động xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của đơn vị.

Quy chế này được phổ biến đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

        Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề nào chưa phù hợp thì các chi bộ góp ý gửi về UBKT Đảng ủy để tổng hợp báo cáo Đảng ủy xem xét bổ sung, điều chỉnh.

       Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

   Nơi nhận:                                                                                TM. BCH ĐẢNG BỘ

-          ĐU Khối các CQ tỉnh (để b/cáo);                                                   PHÓ BÍ THƯ

-          Đảng ủy viên (để t/hiện);                                                                               (Đã ký)

-          Các chi bộ             (để t/hiện);                                                                VŨ ĐÌNH SƠN

Lưu VPĐU.
My girlfriend cheated on me wife cheat married looking to cheat
why wifes cheat wife cheated women cheat husband
redirect pill abortion cytotec for abortion
married woman looking to cheat my girl friend cheated on me online
female std symptoms fitness.markmcgookin.com chlamydia side effects
how to terminate early pregnancy at home boomasontennis.com tim tebow abortion story
guy cheated on girlfriend with me prashanthiblog.com i want my girlfriend to cheat
wanting to cheat my husband cheated on me what do i do i told my husband i cheated
girlfriend cheated on me with her ex i love my girlfriend but i want to cheat why do boys cheat on their girlfriends
online affair developersalley.com i dream my husband cheated on me
why most women cheat boomasontennis.com i dreamed my husband cheated on me
women who cheat on their husband link why some women cheat
reasons why husbands cheat yodotnet.com why do women cheat with married men
why do men cheat on their wife men who have affairs wife cheated
walgreens coupon online drug coupon list free coupon codes
walgreens prints coupon codes click prescription drugs discount card
walgreens print photos site walgreens photo printing coupons
free prescription discount cards mikemaloney.net discount card for prescription drugs
walgreens pharmacy coupon link promo code for walgreens
rite aid coupons 2016 rite aid makeup coupons rite aid gift card selection
vardenafil 40mg go valtrex pill
imitrex 25mg blog.myget.org neurontin 400mg
clomiphene 100mg clomid 100mg deltasone 10mg
free prescription drug discount card drug coupons viagra online coupon
free viagra coupon viagra coupon free drug coupon card
3rd trimester abortion how many weeks can you get an abortion late term abortion statistics
how many abortions can you have abortion clinic nyc how much is a abortion
cialis coupon cialis coupon cialis coupon
abortion pill abortion pill abortion pill
gabapentin level in urine gabapentin level in urine gabapentin level in urine
acheter viagra en france http://acheterviagraenfrance.com/en/france acheter viagra en france
cialis discount coupon blog.nvcoin.com cialis coupons printable
ciprinol open ciprinol
januvia hinta site januvia annostus
buscopan wirkung buscopan 10 mg buscopan hund
imodium plus imodium plus pris imodium plus matas
augmentin sirop darkwoodsdojo.com augmentin
zithromax pret zithromax 200mg 5ml suspension zithromax antibiotikum
baclofen read baclofen min medicin
jasmine come2belgrade.com jasmine thompson
reglan amp blog.pelagicfm.com reglan sirup
sildenafil side effects site sildenafil side effects
sildenafil side effects site sildenafil side effects
flutamida alopecia go flutamida alopecia
free cialis samples coupon asindia.in prescriptions coupons
free coupon for cialis martialinfo.com cialis manufacturer coupon 2016
pet prescription discount card click free prescription drug cards
discount coupon for cialis open new prescription coupons
prescriptions coupons cialis discount coupons 2015 cialis coupon
how much for an abortion klitvejen.dk pros and cons of abortion
cialis coupon code click coupon for cialis
how much abortion cost accuton.com how much does it cost to get an abortion
coupons cialis myvisajobs.com cialis discount coupons online
coupons for prescription drugs cialis coupon code discount coupon for cialis
what is the latest you can have an abortion ismp.org how do abortions work
cialis tablet cialis cialis 5 mg
buscopan preis website-knowledge.com buscopan plus
articles about abortion bleeding after abortion coupons discount
fludexol cl nursece4less.com fludexol cl
fludexol cl nursece4less.com fludexol cl
discount coupon for cialis cialis free sample coupons cialis 2015 coupon
discount coupon for cialis coupon for prescription cialis 2015 coupon
how much is the abortion pill teen abortion pill where to get an abortion pill
cialis discount coupons online coupon for prescriptions cialis coupons and discounts
cialis coupon code thestickybeak.co.uk free cialis coupon 2016
cialis coupons from lilly adlerhohenems.com free cialis coupon 2016
amoxicillin 500 mg agrisol.com.ar amoxicillin al 1000
vermox mikor hat crownlimos.ca vermox pret
viagra recenze viagra wiki viagra koupit
prescriptions coupons free printable cialis coupons cialis coupon lilly
vermox pret bvandam.com vermox pret
manufacturer coupons for prescription drugs online cialis coupons cialis trial coupon
free abortions rubinetteriemariani.it side effects of abortion pill
abortion pill stories how to get an abortion pill abortion pill definition
anti abortion facts types of abortion pill second trimester abortion
ist viagra rezeptfrei http://viagrakaufenapothekeosterreich.com/ potenzmittel
risperdal 1 mg risperdal 1 mg risperdal avis
viagra til kvinder viagra uden recept viagra netdoktor
discount coupons for cialis cialis coupon 2015 printable cialis coupon
discount coupons for cialis armyrotc.uga.edu printable cialis coupon
pentasa 1000 mg damske.com pentasa granulat
feldene flas para que sirve blog.jrmissworld.com feldene
online cialis coupons cialis free sample coupons coupon prescription
cialis discount coupons coupons prescriptions cialis discount coupons online
feldene precio feldene flash feldene ampolla
voltaren jel hieple.net voltaren
acetazolamide migraine acetazolamide 250 mg tablets acetazolamide
clomid testosterone clomid proviron pct clomid proviron
abortion pill complications acnc.com price of abortion pill
viagra viagra online viagra prodej
clomid proviron clomid proviron clomid proviron
having an abortion getting an abortion pill pro choice abortion pill
clomid proviron pct clomid clomid testosterone
voltaren voltaren gel voltaren patch
early abortion pill options misoprostol abortion abortion pill side effects
cialis.com coupon coupons prescriptions cialis trial coupon
alternatives to abortion pill how much does an abortion pill cost abortion pill cost without insurance
how to have an abortion pill abortion procedure late term abortion pill clinics
neurontin cena eblogin.com neurontin gabapentin
coupons prescriptions coupons for cialis 2016 free cialis coupon
chemical abortion pill arborawning.com different types of abortion pill
vermox alkohol vermox cena vermox cena
abortion pill price abraham.thesharpsystem.com second trimester abortion
what is an abortion pill abortion pill quotes getting an abortion pill
abortion pill services continentalnord.com early abortion pill options
nootropil nootropil 800 mg nootropil wiki
abortion pill recovery after abortion pill herbal abortion pill
cons of abortion pill when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill
about abortion pill free abortions risks of abortion pill
prescription coupon cialis discount coupons online cialis online coupon
free online coupon andreinfo discount grocery coupons
priligy apteekki priligy keskustelu priligy apteekki
amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicillin 500 mg amoxicillin al 1000
duphaston 10 mg blog.griblivet.dk duphaston cijena bez recepta
amoxicillin-rnp amoxicillin-rnp amoxicillin-rnp
feldene flas blog.admissionnews.com feldene ampolla
new prescription coupons cialis coupons free cialis discounts coupons
free manufacturer coupons americanstreethockey.com printable prescription drug coupons
when is it too late to get an abortion pill how much do abortion pill cost second trimester abortion
when is it too late to get an abortion pill abortion pill cost second trimester abortion
second trimester abortion types of abortion pill low cost abortion pill
online coupon code top printable coupon sites free coupons websites
abortion pill video information about abortion pill when is it too late to get an abortion pill
abortion pill methods types of abortion pill how much is the abortion pill
viagra torta viagra viagra wiki
lilly cialis coupon manufacturer coupons for prescription drugs prescription coupon card
about abortion pill ismp.org abortion pill law
about abortion pill cheap abortion pill clinics abortion pill law
nootropil buy bvandam.com nootropil cena
cialis savings and coupons abraham.thesharpsystem.com discount coupons for cialis
viagra prodej viagra prodej viagra online
about abortion pill early abortion pill options cost of medical abortion
non surgical abortion pill how much is the abortion pill abortion pills cost
history of abortion pill low cost abortion pill non surgical abortion pill
printable coupons for cialis cialis sample coupon coupon for prescription
cialis coupon card prescription discount coupon printable cialis coupon
cialis manufacturer coupon coupon for cialis cialis manufacturer coupon 2016
pros and cons of abortion abortion pill facts should abortion pill be legal
early abortion pill supermaxsat.com abortion pill methods
abortion pill alternatives abortion procedure anti abortion facts
amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin 1000 mg amoxicillin-rnp
nootropil 800 g nootropil nootropil 800 g
free abortion pill achrom.be abortion pill definition
problems in pregnancy where can you get an abortion how to have an abortion on your own
pill abortion stories blog.qbssoftware.com abortion should be illegal
buy abortion pill online price for abortion abortion by vacuum aspiration
discount coupons for cialis hssecurityalarms.com cialis coupons printable
cialis coupons printable coupon for prescriptions free cialis coupon 2016
how late can i get an abortion powzone.com abortion clinics in cleveland ohio
how late can i get an abortion powzone.com abortion clinics in cleveland ohio
implant for alcohol abuse open naltrexone implant
naltrexone wikipedia onlineseoanalyzer.com alcohol agonist
can u drink on vivitrol go is naltrexone addictive
naltrexone with alcohol partickcurlingclub.co.uk naltrexone hydrochloride tablets 50 mg
drug implants for addicts avonotakaronetwork.co.nz low dose medicine
low dose naltrexone for opiate withdrawal avonotakaronetwork.co.nz lowdosenaltrexone
price of naltrexone guitar-frets.com ldn drug
low dose naltrexone alcohol naltrexone fda approval naltrexone implant australia
what is a ldn naltrexone natural alternative naltextrone
what is ldn medicine site naltrexone australia
implant to stop drug addiction alcoholism implant vivitrol pill
ldm medicine open what is naltrexone hcl
naltrexone fda approval click naltrexone injections
ldn for autism read naltrexone withdrawal
ldn medication ldn cfs low dose naltrexone dosage
low dose naltrexone ibs alcoholism low dose naltrexone fibromyalgia reviews
can you drink alcohol while taking low dose naltrexone myjustliving.com withdrawal from naltrexone
how much does naltrexone cost avonotakaronetwork.co.nz naltexone
naltrexone compound avonotakaronetwork.co.nz where to buy low dose naltrexone
what is naltrexone used to treat charamin.com naltrexone alternatives
low dose naltrexone contraindications lasertech.com generic revia
naltrexone 4.5 mg open what is naltrexone 50mg
naltrexone fda naltrexone with alcohol naltrexone alcohol withdrawal
lamotrigin gravid lamotrigin gravid lamotrigin mod smerter
 
  TƯ VẤN - HỖ TRỢ
Web xem điểm
Web mail
Thời khóa biểu
Sở giáo dục và đào tỉnh lâm đồng
Bộ giáo dục và đào tạo
Thư viện điện tử
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 59
Số lần truy cập: 683486

Liên kết website
select