QUYẾT ĐỊNH V/v Sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường CĐSP Đà Lạt VI (nhiệm kỳ 2010 - 2015)
In bài này Gửi mail
 

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CQ TỈNH LÂM ĐỒNG       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

     ĐẢNG ỦY TRƯỜNG CĐSP ĐÀLẠT                                          

               

               Số:  56-QĐ/ĐU                                               Đà Lạt, ngày 28  tháng 12  năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc

của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường CĐSP Đà Lạt VI

(nhiệm kỳ 2010 - 2015)

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CĐSP ĐÀLẠT

 

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI và Quy định số 45-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng;

Căn cứ quy định 97-QĐ/TW ngày 22/3/2004 của Ban Bí thư TW Đảng khóa IX qui định chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng trong các đơn vị sự nghiệp;

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh khoá VI (nhiệm kỳ 2010 - 2015) sửa đổi, bổ sung và ban hành ngày 20/12/2011;

Căn cứ Hội nghị BCH Đảng bộ trường CĐSP Đà Lạt và Bí thư các chi bộ họp ngày 27/12/2012;

Theo đề nghị của Văn phòng Đảng ủy,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ trường CĐSP Đà Lạt (viết tắt là Đảng ủy) khóa VI, nhiệm kỳ 2010 – 2015 như sau (có văn bản kèm theo).

Điều 2. Qui chế này thay thế cho Qui chế số 07/QC-ĐU ngày 27/10/2010 của Đảng ủy trường CĐSP Đà Lạt và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy, các chi bộ và các tổ chức chính quyền, tổ chức đòan thể quần chúng trong nhà trường có trách nhiệm thực hiện Qui chế này.

 

Nơi nhận:                                                                       TM. BCH ĐẢNG BỘ

- Đảng ủy khối ( để b/cáo);                                                                                BÍ THƯ

- Như Điều 3 (để thực hiện);                                                                                (đã ký)

- Lưu VP Đảng ủy.                                                                                         BÙI LƯƠNG

                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                               

 

 

 

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 ĐẢNG ỦY TRƯỜNG CĐSP ĐÀ LẠT

                                                                                          Đà Lạt, ngày 28  tháng 12  năm 2012

 

QUY CHẾ

LÀM VIỆC CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐÀ LẠT KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2010-2015

(Kèm theo Quyết định số 56-QĐ/ĐU ngày 28/12/2012 của Đảng ủy Trường CĐSP Đà Lạt)

 

 

Chương 1

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

 

Điều 1. Chức năng của Ban chấp hành Đảng bộ.

Ban chấp hành Đảng bộ là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ trường Cao đẳng sư phạm Đà Lạt giữa hai kỳ đại hội, là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của nhà trường; hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng; xây dựng đảng bộ và nhà trường vững mạnh.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban chấp hành Đảng bộ.

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng:

a) Lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của nhà trường theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng.

b) Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng giám sát mọi hoạt động của nhà trường theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo, không ngừng cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

c) Lãnh đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của nhà trường, phát huy quyền làm chủ tập thể của cán bộ, đảng viên và quần chúng, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, trù dập, ức hiếp quần chúng và các hiện tượng tiêu cực.

d) Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong nhà trường. Đoàn kết nội bộ, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; giữ gìn bí mật quốc gia, bảo vệ tài sản của nhà nước và của nhà trường

2. Lãnh đạo công tác tư tưởng

a) Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và quần chúng, phát huy truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, xây dựng tinh thần làm chủ tập thể, tình đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau trong đội ngũ CB, GV, CNV, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ đảng viên và quần chúng để giải quyết và báo cáo lên cấp trên.

b) Kịp thời phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nắm vững và chấp hành đúng đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên và các chủ trương, nhiệm vụ của nhà trường; thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, kiến thức và năng lực công tác cho cán bộ, đảng viên.

c) Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, tư tưởng cơ hội, thực dụng, cục bộ, bản vị, những hành vi nói, viết và làm trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, những biểu hiện mất dân chủ, gia trưởng, độc đoán, tác phong quan liêu, thiếu tinh thần trách nhiệm, tinh thần hợp tác và ý thức tổ chức, kỷ luật, phòng, chống sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

3. Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ:

a) Lãnh đạo xây dựng và thực hiện chủ trương về kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy và thực hiện Điều lệ của Trường Cao đẳng, Qui chế tổ chức và họat động của trường CĐSP Đà Lạt.

b) Lãnh đạo xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nhận xét đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật…đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của cấp ủy. Chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ cốt cán trong nhà trường hòan thành tốt nhiệm vụ được giao.

c) Cấp ủy đề xuất ý kiến để cấp trên xem xét, quyết định các vấn đề về tổ chức và cán bộ của đơn vị thuộc thẩm quyền của cấp trên

4. Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng:

a) Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng trong nhà trường xây dựng tổ chức vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định và điều lệ của mỗi đoàn thể. Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và của quần chúng, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao

b) Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng trong đơn vị tham gia xây dựng và bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các chủ trương nhiệm vụ của cơ quan đơn vị.

5. Xây dựng tổ chức Đảng

a) Đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, phát hiện và đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực trong đơn vị. Thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức đảng: nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình; nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu.

b) Giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện để đảng viên thực hiện nhiệm vụ học tập, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt.

c) Xây dựng kế hoạch, biện pháp quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ và tạo điều kiện cho đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt qui định 535 về việc đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật của Đảng.

d) Làm tốt công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên, đảm bảo về tiêu chuẩn và quy trình, chú trọng đối tượng là đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và những quần chúng ưu tú, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ.

đ) Xây dựng cấp ủy có đủ phẩm chất, năng lực, hoạt động có hiệu quả, hòan thành nhiệm vụ được giao.

e) Đảng ủy thường xuyên kiểm tra các chi bộ trực thuộc và đảng viên chấp hành điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Quy định của Bộ chính trị về những điều đảng viên không được làm. Định kỳ hàng năm, cấp ủy tổ chức để quần chúng tham gia góp ý về sự lãnh đạo của tổ chức đảng và vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

 

Chương 2

 

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CẤP ỦY VIÊN

 

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Bí thư Đảng ủy.

1. Nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, quán triệt và vận dụng có hiệu quả vào thực tiễn của Đảng bộ trường CĐSP Đà Lạt, trên cơ sở đó dự kiến đề xuất những chủ trương, biện pháp để Đảng ủy thảo luận và quyết định. Chịu trách nhiệm trước Đảng ủy trường và Đảng ủy cấp trên về việc tổ chức lãnh đạo, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ theo quy định.

2. Chỉ đạo công tác xây dựng Đảng bộ trên tất cả các mặt họat động.

3. Chủ trì các cuộc họp của Đảng ủy, thay mặt Đảng ủy ký ban hành các Nghị quyết của Đảng ủy và Đảng bộ; được ủy quyền cho các đồng chí trong Đảng ủy.

4. Chủ tài khoản của Đảng bộ, quyết định việc thu chi, quản lý ngân sách Đảng theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Bí thư Đảng ủy.

1. Nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, quán triệt và vận dụng có hiệu quả vào thực tiễn của Đảng bộ trường CĐSP Đà Lạt, trên cơ sở đó dự kiến đề xuất những chủ trương, biện pháp để Đảng ủy thảo luận và quyết định. Chịu trách nhiệm trước Đảng ủy trường và Đảng ủy cấp trên về việc tổ chức lãnh đạo, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ theo quy định.

2. Thay mặt Bí thư chủ trì, điều hành các công tác của Đảng bộ (theo các nội dung được bàn giao) khi Bí thư đi vắng. Tham gia cùng Bí thư điều hành công tác của Đảng ủy.

3. Thay mặt Đảng ủy, ký ban hành các Nghị quyết về công tác phát triển Đảng (Cảm tình Đảng, kết nạp, chuyển đảng chính thức…) và những văn bản được Bí thư Đảng ủy ủy quyền.

Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của các Đảng ủy viên.

1. Nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, quán triệt và vận dụng có hiệu quả vào thực tiễn của Đảng bộ trường CĐSP Đà Lạt, trên cơ sở đó dự kiến đề xuất những chủ trương, biện pháp để Đảng ủy thảo luận và quyết định. Chịu trách nhiệm trước Đảng ủy trường và Đảng ủy cấp trên về việc tổ chức lãnh đạo, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ theo quy định.

2. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng ủy phân công.

3. Các cấp ủy viên được phân công theo dõi họat động của các chi bộ phải thường xuyên nắm vững tình hình mọi mặt của chi bộ mình phụ trách; khi có những nội dung, vấn đề cần góp ý, thì cấp ủy viên có ý kiến góp ý, trao đổi kịp thời với bí thư chi bộ; báo cáo tình hình các chi bộ trong kỳ họp Đảng ủy, trực tiếp báo cáo với Bí thư hoặc Phó Bí thư về những vấn đề đột xuất của chi bộ. Phải chịu trách nhiệm về mọi mặt họat động của chi bộ mà mình được phân công phụ trách.

 

Chương 3

 

MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẢNG ỦY VỚI ỦY BAN KIỂM TRA,

CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC

 

Điều 6. Lãnh đạo công tác kiểm tra và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy.

1. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát tòan khóa và hàng năm của Đảng ủy.

2. Lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát về việc chấp hành Điều lệ Đảng, các quy định, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát hiện và xử lý những vi phạm của đảng viên và tổ chức Đảng trực thuộc.

3. Lãnh đạo Ủy ban kiểm tra Đảng ủy thực hiện đúng nhiệm vụ kiểm tra theo quy định.

Điều 7. Các chi bộ trực thuộc.

1. Cấp ủy, chi bộ trực thuộc Đảng bộ chịu trách nhiệm trước Đảng ủy về toàn bộ các mặt hoạt động của chi bộ. Xây dựng Qui chế hoạt động của chi bộ và qui chế phối hợp giữa cấp ủy Đảng với Chính quyền và các tổ chức đoàn thể thuộc phạm vi mình lãnh đạo, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của từng chi bộ.

2. Cấp ủy, chi bộ phải chấp hành nghiêm và tổ chức triển khai, thực hiện tốt các Nghị quyết, chương trình kế hoạch của Đảng ủy, Đảng bộ trường.

Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, nhận xét, phân loại đảng viên hàng năm trong chi bộ.

Hàng tháng báo cáo bằng văn bản các họat động của chi bộ cho Đảng ủy trường.

 

Chương 4

 

MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẢNG ỦY VỚI HIỆU TRƯỞNG

VÀ CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN.

 

Điều 8. Mối quan hệ giữa Bí thư Đảng ủy với Hiệu trưởng

1) Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy  bảo đảm và tạo điều kiện để Hiệu trưởng thực hiện trách nhiệm, quyền hạn được giao; Hiệu trưởng bảo đảm và tạo điều kiện để Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy thực hiện Quy định này. Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy thường xuyên thông báo với Hiệu trưởng ý kiến của đảng viên, quần chúng về việc thực hiện các nhiệm vụ và chính sách, chế độ trong nhà trường.

2) Định kỳ hàng tháng và đột xuất khi có yêu cầu, Hiệu trưởng báo cáo với Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy về tình hình thực hiện các mặt công tác và những chủ trương, nhiệm vụ sắp tới của đơn vị; Đảng ủy có trách nhiệm ra nghị quyết để lãnh đạo chính quyền và các tổ chức đòan thể nhà trường thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ.

3) Tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng bộ, Đảng ủy trong đơn vị.

4) Khi Đảng ủy và Hiệu trưởng có ý kiến khác nhau thì Hiệu trưởng quyết định theo quyền hạn và chịu trách nhiệm về quyết định đó, đồng thời Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy và Hiệu trưởng cùng báo cáo lên cấp trên có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Điều 9. Lãnh đạo các tổ chức Đoàn thể quần chúng.

1. Đảng ủy trực tiếp lãnh đạo các kỳ đại hội của các tổ chức đòan thể quần chúng

2. Đảng ủy phân công một đồng chí Đảng ủy viên phụ trách các tổ chức đoàn thể quần chúng và chịu trách nhiệm trước Đảng ủy về mọi mặt hoạt động của các tổ chức đoàn thể đó; định kỳ 3 tháng một lần hoặc đột xuất theo yêu cầu của Đảng ủy báo cáo Đảng ủy về tình hình hoạt động của các tổ chức đoàn thể.

Điều 10. Đối với cấp ủy và chính quyền địa phương.

Đảng ủy xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với cấp ủy và chính quyền địa phương nơi có trụ sở đơn vị đóng và nơi có cán bộ, đảng viên của đơn vị cư trú, để phối hợp công tác và quản lý cán bộ, đảng viên.

 

Chương 5

 

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG PHÁP CÔNG TÁC

     

Điều 11. Chế độ làm việc và phương pháp công tác.

1. Các cuộc hội nghị Đảng ủy và Đảng bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ theo qui định của Điều lệ Đảng, trường hợp đặc biệt có thể sinh hoạt bất thường:

a) Đảng ủy mỗi tháng họp 01 kỳ, do Bí thư Đảng ủy quyết định  triệu tập, khi cần có thể họp bất thường.

b) Đảng bộ họp 06 tháng một lần, do Đảng ủy triệu tập. Khi cần thiết có thể triệu tập họp bất thường.

c) Họp Đảng ủy mở rộng: Đảng ủy triệu tập họp Đảng ủy mở rộng khi xét phân lọai tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cuối năm và khi thật sự cần thiết.

2. Chuẩn bị hội nghị:

a) Đảng ủy có trách nhiệm phân công chuẩn bị nội dung hội nghị Đảng ủy và hội nghị đảng bộ và tổ chức thảo luận đảm bảo chất lượng sinh họat đảng của Đảng bộ, các chi bộ.

b) Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015, Nghị quyết và chương trình công tác hàng năm của Đảng ủy và tình hình thực tế của Đảng bộ, Đảng ủy chọn những vấn đề cần thiết để đưa ra thảo luận và quyết định theo từng thời điểm.

c) Văn phòng Đảng ủy có trách nhiệm gởi tài liệu trước để các đồng chí dự hội nghị chuẩn bị ý kiến thảo luận, góp ý đảm bảo chất lượng trong các kỳ họp của Đảng ủy và Đảng bộ.

3. Triển khai hội nghị:

            Trong các hội nghị của Đảng ủy và Đảng bộ, đồng chí chủ trì hội nghị phải xác định nội dung trọng tâm cần thảo luận và quyết định, đảm bảo dân chủ, trí tuệ của tập thể, những vấn đề quan trọng cần tổ chức lấy biểu quyết. Sau khi thảo luận, đồng chí chủ trì phải kết luận hội nghị và biểu quyết và ban hành bằng văn bản.

4. Đảng ủy phân công các đồng chí trong Đảng ủy tham dự các sinh họat tập thể do các tổ chức đòan thể quần chúng tổ chức.

Điều 12. Chế độ ban hành văn bản.

1. Các nghị quyết của Đảng ủy, Đảng bộ đều được ban hành bằng văn bản.

2. Nghị quyết được gửi tới tất cả các chi bộ và các chi bộ có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết tại chi bộ.

Điều 13. Chế độ thông tin báo cáo.

1. Đảng ủy báo cáo định kỳ lên cấp trên theo qui định.

2. Định kỳ các chi bộ, tổ chức đòan thể quần chúng báo cáo cho Đảng ủy.

 

Chương 6

 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Quy chế này được Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ trường CĐSP Đà Lạt (khóa VI) thông qua ngày 27/12/2012, thay thế cho Quy chế số 07-QC- ĐU ngày 27/10/2010. Điều 15. Giao cho Văn phòng Đảng ủy theo dõi thực hiện Quy chế và giúp Đảng ủy kiểm tra, giám sát về việc thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện, nếu có hướng dẫn, quy định mới của Đảng ủy cấp trên hoặc thấy cần thiết, Đảng ủy sẽ xem xét, điều chỉnh bổ sung Quy chế.        

Điều 16. Các đồng chí Đảng ủy viên, ủy viên UBKT Đảng ủy, các chi ủy, chi bộ trực thuộc và đảng viên trong Đảng bộ, Ban giám hiệu và các tổ chức đòan thể nhà trường có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

            Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề nào chưa phù hợp với tình hình thực tế thì Ban chấp hành Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt có trách nhiệm xem xét để có thể có sửa đổi, bổ sung kịp thời.

Qui chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.

           

   Nơi nhận:                                                                                      TM. ĐẢNG ỦY

-         ĐU Khối các CQ tỉnh (để b/cáo);                                                      Bí Thư

-          Đảng ủy viên (để t/hiện);                                                                         (Đã ký)

-          Các chi bộ             (để t/hiện);                                                            BÙI LƯƠNG         

-          Ban Giám hiệu      (để t/hiện);                                                   

-          BCH Công đoàn    ( để t/hiện);                                                                       

-          BCH Đoàn trường (để t/hiện);

-          BCH Hội SV          (để t/hiện);                                                                 

Lưu VP ĐU.                                                                                      women who like to cheat unfaithful spouse online
love affairs with married men I cheated on my boyfriend cheat husband
read here married men affairs married men and affairs
married woman looking to cheat my girl friend cheated on me online
chlamydia gonorrhea symptoms tests for stds test chlamydia
symptoms of pregnancy go electric vacuum aspiration
top cell phone spy software link android spy apps
how to catch a cheat adventureswithtravisandpresley.com why people cheat in relationships
reasons why husband cheat catch a cheater boyfriend cheated on me
reasons why husband cheat catch a cheater boyfriend cheated on me
my wife cheated on me now what site why do men cheat on their wife
my husband almost cheated on me yodotnet.com what makes women cheat
free coupons online rx drug coupons pharmacy prescription discount card
walgreens coupon online rite aid coupons online free coupon codes
coupon for free site walgreens in store coupons
walgreens prints coupon codes read prescription drugs discount card
find location of cell phone by number find cell phone by gps apps that spy on you
at home abortion methods click anti abortion
prescription drug cards mealmixer.com free prescription drug cards
rite aid store coupons blog.myexpensesonline.co.uk rite aid gift card
clomiphene 100mg mgdking.com levofloxacin pill
amoxil keflex 250mg prednisolone 40mg
amoxil bvandam.com prednisolone 40mg
vardenafil 40mg keflex pill thyroxine 50mcg
what is it like to have an abortion click coupons and discounts
prescription discount coupons viagra trial coupon prescription drug coupons
free viagra coupon free viagra samples coupon drug coupon card
can i take simvastatin in morning can i take simvastatin in morning can i take simvastatin in morning
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
cialis coupon cialis coupon cialis coupon
cialis discount coupon read cialis.com coupon
cialis discount coupons discount card prescription cialis coupons from lilly
drug discount coupons go cialis sample coupon
new prescription coupon open cialis prescription coupon
lilly coupons for cialis prostudiousa.com copay cards for prescription drugs
free printable cialis coupons 2015 cialis coupon free prescription cards
buscopan link buscopan composition
ataraxia mdwguide.com ataraxy
kamagra jelly go kamagra wirkung
zithromax lasertech.com zithromax antibiotic
motilium lekarna link motilium cena
abilify wiki abilify abilify and alcohol
presseportal click presseclub
dalsy para la tos open dalsy para la tos
amoxil 875 devlog.stoepel.net amoxil 500
pet prescription discount card click free prescription drug cards
paroxetine fk click paroxetine eg
celebrex en ibuprofen click celebrex en alcohol
cialis coupons from lilly coupon for prescription cialis coupons 2015
augmentin coverage augmentin allergy augmentin
brufen 400 brufen 400 brufen 400
kamagra forum kamagra oral jelly avis kamagra 100mg
cialis tablet cialis cialis 5 mg
how is an abortion done pros of abortion abortion at 6 weeks
cialis discount coupons thestickybeak.co.uk cialis coupons 2015
discount coupon for cialis cialis savings and coupons prescriptions coupons
imodium dosage for adults imodium plus reviews imodium dosage for adults
methods of abortion pill definition of abortion pill articles on abortion pill
free cialis coupon cialis free coupon cialis coupon lilly
the cost of abortion abortion pill is murder home abortion pill methods
abortion pill costs history of abortion pill for abortion pill
manufacturer coupons for prescription drugs printable coupons for cialis cialis trial coupon
cialis bez receptu cialis cena cialis prodej
free abortions abortion pill risks side effects of abortion pill
abortion pill definition alpinmontservis.cz abortion price
vermox brez recepta vermox uporaba vermox cena
cymbalta generico cymbalta precio cymbalta plm
abortion pill cost without insurance for abortion pill abortion clinics in houston tx
abortion pill alternatives how do abortion pill work price of an abortion pill
amoxicillin 500 mg amoxicillin amoxicillin antibiyotik fiyat
cialis.com coupons aldwych-international.com free cialis coupon 2016
anti abortion facts different types of abortion pill abortions cost
amoxicillin al 1000 aictmkulahospital.org amoxicillin
sildenafil kaufen viagra kaufen apotheke osterreich rezeptfreie potenzmittel apotheke
viagra til kvinder viagra uden recept viagra netdoktor
cialis coupons and discounts cialis coupons printable manufacturer coupons for prescription drugs
coupon for prescriptions ameracorporation.com coupons for prescription drugs
how much is an abortion pill abortion pill information how does abortion pill work
abortion pill procedures anti abortion pill price of an abortion pill
cialis coupon lilly printable coupons for cialis cialis coupons free
cialis coupon lilly coupons prescriptions cialis coupons free
teenage abortion pill abortion pill price cons of abortion pill
amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicillin amoxicillin endikasyonlar
metoprololsuccinat bivirkninger metoprolol metoprolol medicin
cialis free coupon cialis discount coupons online cialis free coupon
prescription drugs coupons coupons cialis discount prescription coupons
facts about abortion pill what is abortion pill teen abortion pill
cialis tadalafil cialis wiki cialis
flagyl vademecum flagyl v flagyl precio
acetazolamide migraine acetazolamide cerebral edema acetazolamide
clomid testosterone partickcurlingclub.co.uk clomid proviron
abortion pill prices alternatives to abortion pill teen abortion pill
amoxicillin nedir aldwych-international.com amoxicillin endikasyonlar
viagra philhustead.com viagra prodej
abortion pill prices against abortion pill facts abortion pill pictures
clomid proviron pct clomid clomid testosterone
cost of abortions spontaneous abortion pill abortion pill definition
when can you get an abortion pill abortions facts abortion pill side effects
duphaston iskustva duphaston cijena bez recepta duphaston tablete
how to have an abortion pill abortion procedure late term abortion pill clinics
coupons for prescription drugs printable cialis coupon cialis coupons 2015
information on abortion pill how to get an abortion pill facts on abortion pill
neurontin cena neurontin cena neurontin gabapentin
abortion pills risks of abortion pill definition of abortion pill
post abortion pill abortion pill price late term abortion pill clinics
duphaston iskustva guitar-frets.com duphaston tablete
vermox alkohol vermox cena vermox cena
pregnancy termination pill cost how can you terminate a pregnancy at home how to tell my story
vermox sirup hieple.net vermox
post abortion pill medical abortion pill abortion pill
discounts coupons website for free coupons the best coupon websites
abortion pill articles against abortion pill facts abortion pill costs
nootropil lasertech.com nootropil wiki
cons of abortion pill when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill
cost of medical abortion alternatives to abortion pill pro choice abortion pill
about abortion pill free abortions risks of abortion pill
history of abortion pill cost for an abortion abortion pill prices
amoxicillin nedir albayraq-uae.com amoxicillin al 1000
vermox doziranje blog.dotnetnerd.dk vermox 100mg
prescription coupon cialis discount coupons online cialis online coupon
having an abortion abloomaccessories.com after abortion pill
amoxicillin 1000 mg amoxicillin 1000 mg amoxicillin antibiyotik fiyat
pros and cons of abortion activeslo.com buy abortion pill
for abortion pill abortion pill side effects abortion pill side effects
herbal abortion pill agama-rc.com abortion pill services
duphaston tablete kako se piju duphaston i ovulacija duphaston tablete kako se piju
free cialis coupon 2016 coupons cialis cialis coupon code
cheap abortion pill clinics abortion pill services medical abortion pill
clomid clomid testosterone clomid proviron pct
clomid tapasztalatok clomid proviron clomid testosterone
chemical abortion pill for abortion pill abortion pill cost without insurance
vermox prospect corladjunin.org.pe vermox pret
the abortion pill free abortion pill abortion pill procedures
cialis discount coupons cialis.com coupon cialis coupons online
abortion pill video abortion pill costs when is it too late to get an abortion pill
viagra kamagra cialis viagra pret viagra pret
after abortion pill free abortion pill information on abortion pill
free cialis samples coupon alexebeauty.com free cialis coupons
nootropil buy bvandam.com nootropil cena
cialis coupon card cialis discount coupons online discount coupon for cialis
cialis tablet centauricom.com cialis tablet
printable coupons for cialis cialis online coupon new prescription coupons
cialis coupons online coupon for cialis cialis coupons from lilly
cialis coupon code discount prescriptions coupons prescription coupon
pros and cons of abortion spiritocagliese.it should abortion pill be legal
pro choice abortion pill britmilk.co.uk the abortion pill
amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin amoxicillin dermani haqqinda
clomid tapasztalatok gedave.ro clomid proviron pct
acetazolamide pka acetazolamide acetazolamide sivuvaikutukset
how much does it cost for an abortion systemsthathelp.com is abortion free
pill abortion stories blog.qbssoftware.com abortion should be illegal
nhs medical abortion symptoms after abortion dog abortion pill
how can i do abortion aborting how to do an abortion
discount coupons for cialis hssecurityalarms.com cialis coupons printable
cialis coupon coupon prescription cialis coupon
how late can i get an abortion powzone.com abortion clinics in cleveland ohio
laws on abortion blog.qbssoftware.com abortion survivors
free prescription discount cards cialis coupons from manufacturer coupons for drugs
implant for alcohol abuse saveapanda.com naltrexone implant
naltrexone wiki onlineseoanalyzer.com is naltrexone an opiate
naltrexone wiki link is naltrexone an opiate
natrexone partickcurlingclub.co.uk naloxone for alcoholism
naltrexone 4.5 mg click how long does revia stay in your system
drug implants for addicts avonotakaronetwork.co.nz low dose medicine
wiki naltrexone avonotakaronetwork.co.nz naltrexone shot cost
naltrexone otc site.cegep-rimouski.qc.ca what is naltrexone prescribed for
naltrexone for opioid dependence guitar-frets.com naltrexone success rate
naltrexone naloxone guitar-frets.com low dose naltrexone clinical trials
opiate blocker shot vivitrol centaurico.com naloxone challenge test
ldn medication how long is naltrexone in your system naltrexone treatment
naltrixone go vivitrol shot side effects
ldn for autism charamin.jp naltrexone withdrawal
benefits of low dose naltrexone williamgonzalez.me naltrexone no prescription
low dose naltrexone ibs alcoholism low dose naltrexone fibromyalgia reviews
alcohol detox open once a month shot for opiate addiction
how much does naltrexone cost read low dose naltrexone drug interactions
purchase low dose naltrexone charamin.jp naltrexone alcohol cravings
naltrexone pregnancy charamin.jp vivitrol shot side effects
low dose naltrexone fibromyalgia reviews natraxone naltrexone pain management
taking naltrexone while on opiates sigridw.com ldn for cancer
ldn drug blog.jrmissworld.com ldn candida
 
  TƯ VẤN - HỖ TRỢ
Web xem điểm
Web mail
Thời khóa biểu
Sở giáo dục và đào tỉnh lâm đồng
Bộ giáo dục và đào tạo
Thư viện điện tử
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 74
Số lần truy cập: 402025

Liên kết website
select