Quy chế chi tiêu nội bộ của trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt ban hành ngày 18.02.2022  (10/05/2022)
Số: 739/SGDĐT/KH-TC
Ngày 14/04/2022
Quy chế: Quy che chi tieu noi bo (18.02.2022).

Quy định về thi, Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần  (11/11/2021)

Quy định về hoạt động ĐBCL giáo dục trong trường CĐSP Đà Lạt giai đoạn 2021 - 2025  (16/08/2021)
Số: 35a/QĐ-CĐSP
Ngày 22 tháng 02 năm 2021
Quy định về hoạt động đảm bảo chất lượng: 35a_QĐ_CDSP.2021.

Quyết định về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục  (26/03/2021)
Số: 71/QĐ-CEA.US
Ngày 11 tháng 3 năm 2021
Quyết định: QĐ_ CLGD.2021.

Quy định về việc tiếp công dân của trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt  (15/12/2020)
Số : 288a/QĐ-CĐSP
Ngày 10 tháng 12 năm 2020
Quy định tiếp công dân: 288a_QĐ tiepCD_2020.

Một số văn bản Quy định/Nội quy của trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt  (07/11/2020)

Văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh và Sở GD&ĐT Lâm Đồng
 
Hướng dẫn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CBQL trường học 1984-SGDĐT_2017.
Quy định số lượng, tiêu chẩn chức danh TPP và tương đương 50-QĐ-UBND_2019.
Hướng dẫn quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CBQL các đơn vị trực thuộc Sở 1018-SGDĐT_2020.
Quy định quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CC, VC giữa chức vụ lãnh đạo của UBND Tỉnh  : 398-QĐ-UBND_2020.

Văn bản của trường CĐSP Đà Lạt
 
Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm CBQL Trường CĐSP Đà Lạt 443-QĐ-CĐSP_2016.
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng CP 137a-KH-CĐSP_2016.
Quy định tiêu chuẩn CB, VC tham gia giảng dạy để hưởng phụ cấp thâm niên : 221-QĐ-CĐSP_2019.
Quy định quy đổi thời gian thực hiện nhiệm vụ thi KTHP ra giờ chuẩn 252-QĐ-CĐSP_2019.
Quy định nhiệm vụ công tác giáo viên CN lớp 220-QĐ-CĐSP_2018.
Quy định nhiệm vụ công tác trợ lý quản lý sinh viên 308b-CĐSP_2013.
Quy định về trang phục đối với CB, GV, SV đang công tác, học tập tại trường CĐSP Đà Lạt 239b-QĐ-CĐSP_2018.
Quy định về xét khen thưởng sinh viên 104-QĐ-CĐSP_2009.

Quy chế Tổ chức và hoạt động trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt_Năm 2016  (03/11/2020)
Quyết định số: 269/QĐ-CĐSP-TC
Ngày 26/8/2016
Nội dung Quy chế: Qui chế TC HĐ HT ký 8-2016.

Quy chế tổ chức và hoạt động của trường CĐSP Đà Lạt_Năm 2013  (03/11/2020)
Quyết định số: 211/QĐ-SGDĐT-TCCB
Ngày 28/3/2013
Nội dung Quy chế: QCTC hoat dong truong CDSP DaLat_2013.doc

Văn bản hướng dẫn đánh giá cơ sở giáo dục và văn bản hướng dẫn đánh giá chương trình đào tạo của Bộ giáo dục và Đào tạo  (03/11/2020)
1. Văn bản hướng dẫn đánh giá CSGD: HD tự đánh giá CSGD của Bộ GD&ĐT.rar
2. Văn bản hướng dẫn đánh giá chương trình đào tạo: HD tự đánh giá CTĐT của Bộ GD&ĐT.rar
3. Văn bản hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài CTĐT_2020: 2085_HD ĐGN CTĐT (T12_2020).

Các văn bản ký kết thể hiện mối quan hệ giữa nhà trường với các cơ sở văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao ở địa phương  (03/11/2020)
1. Ký kết giữa Chi đoàn Phòng Chính HVLQ  trị và LCĐ khoa Mầm non: KH TC kết nghĩa CĐ phòng chính trị HVLQ.
2. Ký kết giữa Đoàn trường và  Đoàn TN P9 Đà Lạt: VB kết nghĩa với ĐTN P9_DaLat.
3. Ký kết giữa Đoàn trường và Chi đoàn Đoàn ca múa nhạc tỉnh Lâm Đồng: VB kết nghĩa với CĐ ca múa nhạc tỉnh LĐ.
4. Lễ kết nghĩa với Đoàn cơ sở PC81B CA tỉnh Lâm Đồng: Tờ trình TC lễ kết nghĩa với PC 81B CA tỉnh LĐ.
Web xem điểm
Web mail
Thời khóa biểu
Sở giáo dục và đào tỉnh lâm đồng
Bộ giáo dục và đào tạo
Thư viện điện tử
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 39
Số lần truy cập: 1497381
Thông báo